ທົວໂຮງງານ

1

ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ

2

ກອງປະຊຸມການຜະລິດ

3

ການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ

automation

ອັດຕະໂນມັດ

Company interior

ພາຍໃນບໍລິສັດ

Company location

ທີ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ